Từ bỏ dần dần trách nhiệm

Học tập tiến bộ: giải phóng dần dần trách nhiệm

Các chiến lược giảng dạy trong hình trên minh họa quá trình giải phóng dần dần trách nhiệm từ giáo viên sang học sinh. Đây là những kỹ thuật bắt buộc để giáo viên sử dụng khi họ tiến bộ qua bất kỳ bài học nào của GrapeSEED cùng với những người học tiếng Anh của họ, khuyến khích không chỉ phát triển ngôn ngữ và khả năng đọc viết, mà còn tăng cường sự tự tin. Điều quan trọng là nhận ra những chiến lược này không nhất thiết phải là một chuỗi liên tục. Cụ thể hơn, trong trường hợp của GrapeSEED, không phải lúc nào cũng có thời gian hoặc bài học cố định mà giáo viên sẽ chuyển từ chiến lược này sang chiến lược tiếp theo.

Trong năm đầu tiên của khóa đào tạo, các giáo viên tham dự ‘Khóa đào tạo Tiến bộ’ của chúng tôi, chương trình này khuyến khích và chứng minh cách giáo viên sẽ xem xét khả năng của học sinh, số lần tiếp xúc mà họ đã có và họ học ở đơn vị nào để tùy thuộc vào tình huống , họ có thể chọn kết hợp bất kỳ hoặc tất cả các chiến lược trong một bài học nhất định.