Khi nào trẻ có thể giao tiếp tiếng Anh?

Khi nào trẻ có thể giao tiếp tiếng Anh?