IELTS Preparation and Practice Listen Speaking (3rd Edition)

Cuốn sách IELTS Preparation and Practice Listen Speaking (3rd Edition) bao gồm ebook+audio  cung cấp 2 phần chính: Nghe và Nói.

Phần 1 đề cập đến bài kiểm tra NghePhần đầu tiên của cuốn sách hoạt động thông qua bài kiểm tra Nghe thực hành chi tiết. Cấu trúc của mỗi phần được thảo luận và loại câu hỏi được thể hiện. Các chiến lược được đề xuất để xử lý các loại câu hỏi khác nhau.

 • Phần 1 cung cấp cho bạn:
 • Tổng quan về Bài kiểm tra Nghe, hình thức hướng dẫn và các loại câu hỏi
 • Một bài kiểm tra thực hành, bài luyện nghe. Bạn có thể thực hiện bài kiểm tra này trước tiên dưới dạng bài kiểm tra hoặc bạn có thể thực hiện từng phần theo từng phần như được nêu trong các Phần 2 đến 5 của phần Nghe của cuốn sách.
 • Ba bài kiểm tra nghe thực hành, có thể được sao chụp
 • Câu trả lời phần nghe

Phần 2 đề cập đến bài kiểm tra nói.

 • Phần 2 cung cấp cho bạn:
 • Tổng quan về Bài kiểm tra Nói, cấu trúc của bài kiểm tra và hệ thống tính điểm
 • Các hoạt động thực hành chi tiết cho từng tiêu chí đánh giá
 • Sáu bài kiểm tra nói
 • Năm bài kiểm tra nói
 • Bảng tự đánh giá

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK +AUDIO TẠI ĐÂY

Thư viện Blossom. GrapeSEED: https://grapeseed.vn