Hỗ trợ Khung đọc viết Toàn diện

Bạn đang suy nghĩ về cách sắp xếp lại và tối đa hóa kinh phí để hỗ trợ khung xóa mù chữ toàn diện của bạn? Hội thảo trên web này sẽ cung cấp cho bạn một số nguyên tắc hướng dẫn về cách bạn có thể tối đa hóa các nguồn tài trợ của mình để xây dựng năng lực xóa mù chữ ở trường học / khu học chánh của bạn khi bạn điều hướng tài trợ liên bang bằng các hành động chiến lược để xác định tính hiệu quả và tính nhất quán của hướng dẫn hiện tại nhằm thiết kế và điều chỉnh các nguồn lực để ưu tiên của bạn.

Xem hội thảo trên web của chúng tôi!

Có được những hiểu biết và ý tưởng thực tế với tư cách là giám đốc, hiệu trưởng, giáo viên hoặc phụ huynh để giúp con em chúng ta vượt qua rào cản ngôn ngữ.